ധ്യാനം

Posted: January 15, 2019 in സ്രഗ്ദ്ധര

ആടും നേരത്തിലാടും ഫണിവരനടനം
കണ്ടു പേടിച്ചു കൊണ്ട –
ങ്ങോടും മാൻ കുഞ്ഞു ചന്ദ്രക്കലയുടെയക മേ-
യെന്നു കണ്ടിട്ടു ചെമ്മേ
പേടിക്കേണ്ടെന്നു ചൊല്ലും നടനപടു ഹരൻ
തന്റെ തൃക്കയ്യു നമ്മെ
ക്കൂടിക്കാക്കട്ടെ നിത്യം മമ ഹൃദി സദയം
ശങ്കരൻ വാണിടട്ടെ

(മറ്റൊരു സംസ്കൃതശ്ലോകത്തിനോട് കടപ്പാട്, വികലമായ അനുകരണത്തിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് )

Advertisements

Paradise lost

Posted: January 15, 2019 in രഥോദ്ധത

വെട്ടമേകി ഭഗവാ, നതൊക്കെയും
കഷ്ടമീയിരുളിലായ് മറഞ്ഞുവോ?
നഷ്ടമായ് കഴിവു തന്നതൊക്കെയി-
മ്മട്ടിലെന്നു ബത! വന്നു കൂടുമോ?

എന്റെ നാഥനണയുന്ന വേള, യി-
ങ്ങെന്തു നൽകിയതവന്നു നൽകുവാൻ
തന്നെയും കഴിയുമോ, വസിച്ചു ഞാ-
നന്ധകൂപമിതിലെന്നു വന്നു പോയ്

ചിന്ത ചെയ്തു പലതീവിധത്തിലായ്
തന്നെയെങ്കിലു, മതിന്നുമുത്തരം
വന്നു പോ, ലവനു നൽകിടേണ്ടതാ-
യൊന്നുമില്ലിവിടെയെന്നു തന്നെയായ്

എന്റെ യത്നമതുപോൽ നിവേദ്യമാ-
യെന്തു നൽകുമവയീശ്വരന്നഹോ
എന്തിനാണു, ഭഗവാനു വേണ്ടതാ-
യൊന്നുമില്ലയിതു കേട്ടു മാനസേ

എന്നുമീകരയുമാഴി തന്നെയും
നിന്നിടുന്നു ഭഗവാന്റെയിച്ഛ പോൽ
ഒന്നു ചൊല്ലിടുകിലാജ്ഞയായ് നിന-
ച്ചെന്നുമാടുമിഹ കാണ്മതൊക്കെയും

സൌപർണ്ണികയുടെ Transcreation group ൽ എഴുതിയത്

പ്രചോദനം: John Milton ന്റെ ഈ വരികൾ

When I consider how my light is spent,
E’re half my days, in this dark world and wide,
And that one Talent which is death to hide,
Lodg’d with me useless, though my Soul more bent
To serve therewith my Maker, and present
My true account, least he returning chide,
Doth God exact day-labour, light deny’d,
I fondly ask; But patience to prevent
That murmur, soon replies, God doth not need
Either man’s work or his own gifts, who best
Bear his milde yoak, they serve him best, his State
Is Kingly. Thousands at his bidding speed
And post o’re Land and Ocean without rest:
They also serve who only stand and waite.

The Everlasting Voices

Posted: January 15, 2019 in രഥോദ്ധത

എന്നുമുള്ള മൃദുനാദമേ! ഭവാൻ
ശാന്തമാക, സുരലോകവാതിലിൽ
ചെന്നിടൂ, കനലു താണ്ടി കാലവും
നിന്നു പോയിടുമിടത്തു ചെല്ലുക

എന്നുമേ ഹിതമറിഞ്ഞു ദേവരും
നിന്നിടാൻ പറക, മാനസങ്ങളായ്
ഇന്നു കണ്ടിടുവതും സനാതനം
തന്നെയായറിവതില്ലയോ ഭവാൻ

എത്രയോ പഴയനാദ, മെന്നുമുൾ –
ത്തട്ടിലുള്ളത, തു കേൾപ്പതില്ലയോ
നിത്യസത്യമതു തേടുമെങ്കിലോ
വ്യക്തമായ് തെളിയുമെങ്ങുമേതിലും

മേടു ചുറ്റിയണയുന്ന കാറ്റിലി-
ങ്ങാടിടുന്ന തരുശാഖയിൽ ത്തഥാ
പാടിടും കിളിയി, ലാഴിമേലെയാ-
യോടിയെത്തുമല തന്നിലും സദാ

സൌപർണ്ണികയുടെ Transcreation ൽ ശ്രമിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്രമൊഴിമാറ്റം

The Everlasting Voices: W B Yeats

O sweet everlasting Voices be still;
Go to the guards of the heavenly fold
And bid them wander obeying your will
Flame under flame, till Time be no more;
Have you not heard that our hearts are old,
That you call in birds, in wind on the hill,
In shaken boughs, in tide on the shore?
O sweet everlasting Voices be still.

ബെന്നു

Posted: January 12, 2019 in രഥോദ്ധത

ബെന്നുവിന്നരികിലെത്തി ‘ഞാനിതാ
വന്നു’വെന്നു പറയുന്ന പേടകം
ഒന്നു നോക്കുമിനി കയ്യു നീട്ടി, ഭൂ-
വിന്നു നൽകുമൊരു നോവളക്കുവാൻ,

ഭൂമിക്കു തന്നെ അപകടകാരി ആകാവുന്ന ബെന്നു എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തിനടുത്ത് നാസയുടെ പേടകം

അയ്യൈയ്യൈസ്സിക്കകത്തിന്നനലനണയുവാന്‍
ഹേതുവെന്തായിരിക്കാ-
മയ്യോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചൂ മരണവുമുളവായ്
കഷ്ടമേറ്റം നിനച്ചാല്‍
തീയ്യാളീ ഹൈഡ്രജന്‍ ഗ്യാസ് നിറയുമൊരു സിലി-
ണ്ടര്‍ വഴിക്കാണു പോല-
ന്നിയ്യാപത്തങ്ങു വന്നൂ ചിലരുടെ നിലയും
മോശമാണെന്നു കേള്‍പ്പൂ

കാലത്തിന്റെ ചരിത്രമോതി *, യിരുളിൻ
ഗർത്തങ്ങളും + കാട്ടി, യെ-
ക്കാലത്തും മികവുറ്റതാകുമറിവും
ഹോക്കിങ്ങ്സ് സ്വയം നൽകി പോൽ
മാലോകർക്കിതു നാൾ പിറന്ന, ഗുരുവാ-
മാസ്റ്റീഫനും ചിത്രമാ-
ക്കാലത്തിൻ മറ പൂകിയെങ്കിലുമഹം
ചൊല്ലന്നുവെൻ വന്ദനം

* A brief history of time
+ Blackhole

Galileo January 8th

Posted: January 12, 2019 in പഞ്ചചാമരം

തിരിഞ്ഞിടുന്നു ഭൂമി, കേന്ദ്രബിന്ദുവായി സൂര്യന-
ങ്ങിരുന്നിടുന്നുവെന്നുമായ് പുരാ ഗലീലിയോ സ്വയം
തിരിച്ചറിഞ്ഞു, വാഴ്വിനോടു ചൊല്ലി വാണു ജൈലിയായ്
മരിക്കുവോളവും , മരിച്ച നാളിതോർത്തു കൂപ്പിടാം