പിഴവ്

Posted: June 22, 2017 in ശിഖരിണി

പിഴയ്ക്കാം വൃത്തം മേ യതിയുമതു പോല്‍
തന്നെയിവനേ
കുഴയ്ക്കും, സന്ധിയ്ക്കും പിഴവു പലതും
കാണു, മതിലും
കുഴപ്പം വേറേയും പലതുമണയാം,
പക്ഷെ ഭഗവന്‍
തഴഞ്ഞീടില്ലെന്നാലതുമതി നിറ-
ഞ്ഞോട്ടെ പിഴകള്‍

ധ്യാനം 

Posted: June 22, 2017 in ശിഖരിണി

വടക്കുംനാഥാ! നിന്നരികിലണയാ, നൊ-
ന്നു തൊഴുവാന്‍
തുടിക്കും നിന്‍ ഭക്തന്നകമല, രതാ
വില്വസമമായ്
കിടക്കട്ടേ തൃക്കാലിണയിലനിശം,
ഭക്തി സദയം
മടിക്കാകേണേ ശരണമിവനേ-
കീടു സതതം

നടുക്കും മട്ടാടും ചില കുറി ഭവാന്‍,
ലാസ്യമതുപോ-
ലിടയ്ക്കാടുന്നല്ലോ ശിവയുമൊരുമി-
ച്ചൊ, ന്നടിയനില്‍
കടാക്ഷിക്കൂ, കാണും ഭുവനമഖിലം
നിന്‍ നടനമായ്
മിടിയ്ക്കും ഹൃത്താരില്‍ ത്തെളിയുവതിനാ-
യൊന്നു ഭഗവന്‍

കാരുണ്യം നിറയുന്നുവത്രെ മുകിലില്‍
നീരാവിയായാകയാല്‍
ചേരുന്നുണ്ടതിനല്പമായ് തവ നിറം
കണ്ണാ! തഥാ കാണ്മു ഞാന്‍
ഈ രാവിന്നുമതെങ്കിലും കരുണയൊ-
ട്ടും തന്നെ മാറാതെയെ-
ന്നേരത്തും ഭഗവന്‍ നിറഞ്ഞുകവിയു-
ന്നെന്നും പ്രഭോ നിന്നിലായ്

 

പത്രം വരുത്തുന്നതു കൈയ്ക്കിലയ്ക്കായ്
പ്രത്യേകമായ് മറ്റുപയോഗമില്ലാ
വാര്‍ത്തയ്ക്കതോണ്ലൈനിലു ലഭ്യമാണീ
“വൃത്താന്തമെല്ലാരുമറിഞ്ഞിടേണം

 

പത്രം വരുത്തുന്നതു കൈയ്ക്കിലയ്ക്കായ്
പ്രത്യേകമായ് മറ്റുപയോഗമില്ലാ
വാര്‍ത്തയ്ക്കതോണ്ലൈനിലു ലഭ്യമാണീ
“വൃത്താന്തമെല്ലാരുമറിഞ്ഞിടേണം

വിനയത്തൊടു സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിലും
വിനയാ! തെളിയുന്നു ഭവാനുലകില്‍
വിനയൊക്കെയകന്നിടുവാന്‍ ഹൃദി നീ
കനവായ് കനിവായ് തെളിയൂ സതതം

(തോടകം)

ധ്യാനം 

Posted: June 22, 2017 in ശിഖരിണി

ഇരുട്ടോ കാണുന്നൂ കതിരവനുദിച്ചാലതുവിധം
ഗുരോ നീ വന്നീടിൽ കദനവുമകന്നീടുമനിശം
കരുത്തായെന്നുള്ളിൽ തവ കൃപ നിറഞ്ഞീടുവതിനായ്‌
തരൂ നിൻ കാരുണ്യം ശരണമടിയന്നാപദയുഗം